מבזקים
דף הבית / כללי / תביעות נגד משרד הביטחון וקצין התגמולים

תביעות נגד משרד הביטחון וקצין התגמולים

תביעות נגד משרד הבטחון נחלקות לתביעות בגין חבלה ובגין מחלה והן מוגשות על ידי נפגעים, אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו, או חלו בזמן שירותים הצבאי. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב) .

קיימות גם תביעות להכרת זכויות בני משפחה, לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה. תביעות אלו מוגשות ליחידה להכרה וקביעת זכאות אגף משפחות והנצחה. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950.

תביעות המוגשת בגין מחלה או חבלה: אלו שזכאים להגיש תביעה למשרד הביטחון הם חיילים בשרות חובה, שיכולים להגיש את התביעה בסיום שירות חובה. לחילופין, ניתן להגיש את התביעה גם במהלך התקופה בה החייל משוחרר זמנית מהצבא, בפרופיל עשרים וארבע. קצין התגמולים רשאי להאריך את המועד להגשת התביעה, מעבר לשלוש שנים, כאשר מדובר בחבלה רשומה. הכוונה לראיות, עדויות ו/או למסמכים רפואיים מתקופת הופעת המחלה, ו/או קרות הפציעה אשר יש בהם בכדי לשפוך אור על מועד התפרצות המחלה, ו/או החמרתה, או במקרים שמדובר בפציעה על מועד ונסיבות האירוע שגרם לפציעה.

קצינים ונגדים בשרות קבע ובשרות מילואים, אנשי משטרת ישראל, שוטרים וסוהרים, כולל מג"ב ומשמר אזרחי, אנשי שירות בתי הסוהר, אנשי שב"כ, מוסד, עובדי משרד ראש הממשלה ואנשי משמר הכנסת. בשגרירויות בחו"ל, עובדי הסגל הדיפלומטי של מדינת ישראל לגבי פציעה כתוצאה מפעולות איבה, אנשי כיתת הכוננות ביישובי קו התפר ובשטחי יהודה, שומרון ועזה. כל אלו יכולים להגיש את תביעתם נגד קצין התגמולים ומשרד הביטחון בכל עת במהלך שירותם. התביעות מטופלות על ידי קצין התגמולים אשר מתוקף סמכותו בוחן את התביעות ומחליט בהם.

התביעה נגד משרד הביטחון לקצין התגמולים, כוללת מכתב פנייה להכרת זכות נכות, כולל תיאור חבלה ותצהיר בשבועה מפורט וחתום על ידי עורך דין בנושא נסיבות הפציעה. לחילופין במקרה של מחלה טופס תביעה ובקשה לקבלת זכות נכות עקב מחלה. אם יש בידי התובע דו"ח פציעה שגרם למחלה, עליו לצרפו לתביעה וזאת יחד עם חומר רפואי אשר מעיד על מה שקרה לתובע בשרות.

המסמכים, בנוסף למסמכים רפואיים, כוללים צילום תעודת זהות, כתב ויתור סודיות, דוח פציעה ו/או אישור עובדתי מהיחידה נסיבות הפציעה, דו"ח קצין בודק במידה ונעשה. במידה ואין בידי התובע דו"ח פציעה, עליו להגיש לקצין התגמולים תצהיר אשר יפרט את נסיבות הפציעה והעובדות אשר גרמו לנכות ממנה הוא סובל התובע. ביחד עם התצהיר זה יש צורך להוסיף תצהיר עדים מפקדים אשר יעידו, או יאשרו את טענותיו העובדתיות של התובע, בגינן מוגשת התביעה נגד משרד הביטחון. במידה והתביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח. לאחר בחינת החומר על ידי קצין התגמולים בתביעתו של התובע תאפשר לו להיות מוזמן ולהתייצב בפני ועדה רפואית לקביעת דרגת נכותו.

במידה וקצין התגמולים משתכנע כי המחלה פרצה בזמן השירות ועקב תנאי השרות וקיים  קשר סיבתי/עובדתי בין השירות לבין התפרצות המחלה והם שגרמו להופעת המחלה, או להתפרצותה, התובע יופנה לוועדות רפואיות לבחינת שיעור נכותו.

תובע הרואה עצמו נפגע מהחלטה של קצין התגמולים, רשאי לערער עליה בפני ועדת ערר, בשבתה כבית משפט שלום, תוך שלושים יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה על החלטת קצין התגמולים. על החלטתה של ועדת הערר ניתן לערער, בסוגיה משפטית בלבד תוך 45 יום, בפני בית המשפט המחוזי ואילו פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור, לאחר קבלת רשות, בפני בית המשפט העליון.

תובע אשר תביעתו למשרד הביטחון נדחתה, בין על יד החלטת קצין התגמולים ובין במסגרת החלטת בית המשפט, יכול לבחור בין שתי חלופות. האחת: הגשת בקשה לעיון נוסף ולראייה חדשה. השנייה: פנייה למוסד לביטוח לאומי.

תובע אשר בחר לפנות לביטוח הלאומי ולקבל תגמולים לפי חוק הביטוח בלאומי רשאי לעשות כן בכל עת, אך בשים לב לכך שבתום שלוש שנים מיום שהתובע הגיש את תביעתו לביטוח הלאומי, הוא לא יהיה זכאי יותר לפנות למשרד הביטחון.

כל נכה יקבל על חשבון המדינה, בתנאים שייקבעו בתקנות, טיפול במחלה שחלה בה, או בחבלה שנחבל, או במחלה שהחמירה בתקופת שירותו עקב שירותו, בכל עת שיתגלה צורך בטיפול. כאמור על נכה שדרגת נכותו פחותה מ- 10% וכן על נכה שזכאי למענק לפי חוק זה, יחול חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 (בסעיף זה – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), והטיפול הרפואי יינתן לו באמצעות קופות חולים.

 

מאת: שבתאי גרוטס עו"ד ונוטריון

 

idf-500x360

 

בדוק גם

צילום: רועי חדי

מאות הגיעו הלילה להילולת 70 הזקנים בעוורתא שבשומרון בליווי אבטחה כבדה

הכניסה למערת 70 הזקנים התקיימה בכדי לציין את יום פטירתם, אשר על פי השולחן ערוך …