מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / "ויתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ‏ורוב דגן ותירוש"

"ויתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ‏ורוב דגן ותירוש"

דבר תורה יומי – מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א (ח' שבט התשע"ז)/ מוצאי שבת קודש, "ויתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ‏ורוב דגן ותירוש".

מנהג ישראל תורה הוא, לומר במוצאי שבת קודש "ויתן לך" שאלו הברכות שבירך יצחק את יעקב, ומקור המנהג מובא בזוהר הקדוש (הקדמה יד) "שעתא דנפיק שבתא… דקאמרי ציבורא ויתן לך אלוקים מטל השמים" וכן מובא בכלבו (סימן מא)‏ אומר "ויתן לך" וכו' שהם פסוקים של ברכה וסימן טוב. וכן מובא בפרי עץ חיים (שער השבת פרק כד) כתב המהרח"ו בשם מורו ורבו האריז"ל "היה מורי ז"ל נוהג לומר אחר הבדלה ויתן לך כמו שנוהגים לומר במוצאי שבת בביתו כדי להמשיך תחילת ימי החול בפסוקי רצון וברכה".

**
והנה נחזק בקהילתנו הקדושה "שובה ישראל", וישתדלו לזכות ‏את הרבים להקפיד במנהג מרומם וקדוש זה באמירת "ויתן לך אלוקים" במוצאי שבת קודש, משום שסודות גדולים טמונים בו.

ונבאר הדברים, הגמרא במסכת שבת (קיט:) שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד רע, וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיטתו מוצעת מלאך טוב אומר יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כורחו.

ומובא במגן אברהם (אורח חיים סימן רסב ס"ק א) בשם מהרי"ל שאם יזרוק דבר ולא יוכל לכבד הבית בשבת, אם כן יהיה מנוול ויצא המלאך הטוב המלוה. וכתב על זה המחצית השקל, שהכוונה על שני המלאכים המלוים את האדם בליל שבת, שנשארים בבית עד מוצאי שבת.

***
ומובא במטה משה (עמוד העבודה, חלק ד סימן תלה) כי מלאך הרע שמלוה את האדם בערב שבת הוא הס"מ, וידוע כי הס"מ הוא שרו של עשיו שנאבק עם יעקב, כמבואר במדרש תנחומא (פרשת וישלח סימן ח) ויאבק איש עמו זה סמאל שרו של עשיו. והנה כשנאבק יעקב אבינו עם שרו של עשיו כתוב (בראשית לב, כז) "ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני" ופירש רש"י שביקש ממנו יעקב הודה לי על הברכות שברכני אבי, והוכרח שרו של עשיו להודות לו על הברכות כדמובא ויברך אותו שם.

***
והנה כי כן, כמו שיעקב אבינו לא הסכים לשלוח את המלאך שרו של עשיו לדרכו רק אחרי שהודה לו על הברכות, כך כשמלאך הטוב עם מלאך הרע שרו של עשיו באים לביתו של אדם בליל שבת, ומתנהג האדם בשבת קודש בדרך ה' בקדושה ובטהרה, במוצאי שבת כשהמלאכים חוזרים למקומם ואדם נהג כשורה בשבת, מחייב האדם את הס"מ שרו של עשיו ומעורר את הברכות שבירך יצחק אבינו את יעקב "ויתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ" ושרו של עשיו הודה ליעקב עליהם, ושוב בכל מוצאי שבת מחזקים את הברכות של יצחק אבינו על ידי אמירת ויתן לך אלוקים מטל השמים.

ולכן נקפיד בקהילתנו הקדושה כזה ראה וקדש בברכת "ויתן לך", ונזכה את הרבים בכדי שברכת ה' תחול על כלל עם ישראל.

שבוע טוב, שנתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות.

 

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

b8dfc99f-fbf5-46d2-94a6-e728bc137fe0 (1)

בדוק גם

מתחברים 1

המיזם החדשני ללימוד הדף היומי של הש"ס

בשבועות האחרונים נערכים בארץ ובעולם בהפקות מושקעות ברוב פאר והדר למחזור ה- 13 של סיום …