מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / פרשת שלח: תיקון חטא עץ הדעת

פרשת שלח: תיקון חטא עץ הדעת

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א עש"ק פרשת שלח – תיקון חטא עץ הדעת

יוחק בספר לזיכרון עולם בקהילת קודש "שובה ישראל", בכל ערב שבת קודש תשתדל כל אשת חיל לעשות בביתה הפרשת חלה, וביותר נחזק בקהילתנו הקדושה בשבוע זה של פרשת "שלח" לעורר מצוה זו של הפרשת חלה, שכל אשה תעשה בביתה.

**
והנה מצאנו בתורתנו הקדושה, בסיום פרשת המרגלים דיבר הקב"ה אל משה רבנו לומר לבני ישראל שתי פרשות – פרשה א' נסכים שעיקרה ניסוך היין, שצריך לצרף עם כל קרבן נדר או נדבה של עולה או שלמים. ופרשה ב' הפרשת חלה מכל עיסה (במדבר טו, יח) "בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'".

**

והנה צריכים להבין, מדוע בסיום פרשת המרגלים הקב"ה מצוה אותנו על ניסוך היין ועל הפרשת חלה, הרי אין דברים מקריים בתורתנו הקדושה, וכל ענין ודבר ומקום אשר הובא בתורה יש לו רמז, סוד, פשט וסוד. ומה הענין של שתי מצוות אלו בסיום פרשת המרגלים?

**

אלא צריכים לבאר ולומר, ידוע שעץ הדעת היה יין או חיטה או לפי הסוד שניהם יחד, וכדמובא ברבנו הבן איש חי זצוק"ל (הלכות שנה שניה פרשת בראשית) כי מטעם זה אנו מקדשים על היין ומברכים על לחם משנה בליל שבת קודש, כדי לתקן חטא עץ הדעת שהיה בלחם ויין עכ"ל.

ורבנו השל"ה הקדוש זצוק"ל (מסכת פסחים, פרק תורה אור) כתב שלכן יש מצוה לאכול בליל הסדר מצות מחיטה וארבע כוסות יין, לתקן חטא אדם הראשון שהיה ביין ובחיטה.

*

וידוע דברי רבותינו הקדושים ובראשם רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל (שער הכוונות פסח דרוש א, שער הפסוקים פרשת שמות) כי נשמות ישראל שהיו בגלות מצרים נכשלו בחטא עץ הדעת, ועל ידי הצער שסבלו בגלות מצרים, נזדככו בכור הברזל.

**

ולכן דור המדבר פחדו להיכנס לארץ ישראל ולאכול אכילה רגילה, אשר יכולה להביא את האדם לחטא כפי שהיין והחיטה הביאו את אדם הראשון לחטא עץ הדעת, ובמדבר היו אוכלים מן אוכל של מלאכי השרת נקי מכל תאוה.

**

ועוד פחדו מארץ ישראל ששם כל היסודות של העולם היו, כדמובא ברמבם (הלכות בית הבחירה פ"ב ה"ב) וז"ל, ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארוונה, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו את יצחק, והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריבו עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קרבן ומשם נברא.

אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא עכ"ל.

אם כן, בני ישראל והמרגלים פחדו להיכנס לארץ ישראל גם מהמקום, וגם מהאכילה שיכולה להביאם לידי ירידה והידרדרות.
*

אך הקב"ה מצוה את בני ישראל לפני כניסתם לארץ הקודש, איך אפשר להינצל מן היצר הרע ולתקן את חטא אדם וחוה באכילה מעץ הדעת, על ידי ניסוך היין והפרשת חלה. אלו שתי המצוות שמתקנות וממתקות את כח הרע, וסוללים את האדם לתקן את חטא אדם הראשון וזיכוך מעשיו.

ולכן מצוה ותיקון גדול ביותר שכל אשת חיל בערב שבת קודש תפריש חלה, ומנהג טוב להשאיר החלה בתנור ולהוליך החלות מהתנור לשולחן שבת ולסדרם, ואז להדליק נרות שבת, וכך מתקנים חטא עץ הדעת ומביאים שלום ואור וברכה לעולם.

ולכן נקפיד בקהילתנו שכל אשת חיל תשתדל להפריש חלה בכל יום שישי, ובודאי בערב שבת קודש הבאה עלינו לטובה ששם נצטוינו בהפרשת חלה, נקפיד להביא ברכה בעולם, ובכל שנה לצעוק ולחזק בשער בת רבים מצוה רמה זאת. ובזכות מצוה זו נראה בישועה בקרוב, ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות.

 

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

הרב

בדוק גם

עשרה בטבת

מעלת צום עשרה בטבת

מעלת צום עשרה בטבת מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בן ציון עטיה …